Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Zorgprominenten: ‘Zet in op inhoud, niet boekhouding’

Twaalf zorgprominenten lanceren een manifest waarin ze een inhoudelijke route voorstellen om de groei van zorguitgaven te verminderen.

Lees het volledige artikel

Antistolling en voorkamerfibrillatie

Antistollingsmiddelen (of anticoagulantia) zijn geneesmiddelen die o.a. worden voorgeschreven aan mensen met voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis, om het risico op een beroerte te verminderen. Sinds een aantal jaren zijn de "nieuwe orale anticoagulantia" of NOACs op de markt. Hun gebruik is handiger dan dat van de klassieke geneesmiddelen, omdat er geen maandelijkse controles van het bloed meer nodig zijn. De andere kant van de medaille is dat hun prijs ook veel hoger is: een jaarlijkse bijkomende kost van bijna 100 miljoen €. Na een kritische analyse oordeelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat hun voordelen niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. Als hun werkzaamheid al hoger ligt dan die van de oudere geneesmiddelen, bedraagt dit verschil niet meer dan een aantal tienden van een procent, op voorwaarde dan nog dat ze correct worden gebruikt.

Er stellen zich inderdaad drie problemen: (1)...

read more

Lees het volledige artikel

Naar één geïntegreerd systeem voor de behandeling van ernstige trauma's

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te...

read more

Lees het volledige artikel

Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen: een economische evaluatie

Naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. Deze vaccinatie wordt bij ons vrij weinig uitgevoerd, terwijl de aggressiviteit van de pneumokok nochtans niet mag worden onderschat: ze kan zorgen voor long – en hersenvliesontstekingen en bloedvergiftigingen, en ze veroorzaakt het overlijden van meer dan 20% van de ernstig zieke patiënten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen vergeleken de kosten en baten (kosteneffectiviteit) van de twee pneumokkovaccins die in België op de markt zijn, om na te gaan welk vaccinatieschema onze senioren optimaal zou beschermen, daarbij rekening houdend met de huidige budgettaire uitdagingen. Mere lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Naar een uitbreiding van de terugbetaling van de hepatitis c-behandelingen?

De nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn meer doeltreffend en hebben minder nevenwerkingen dan de oude, maar zijn ook zeer duur: ongeveer €40.000  per behandeling. Momenteel wordt deze behandeling enkel terugbetaald voor patiënten met gevorderde leverschade en bij levertransplantatie. De minister van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat ze de terugbetaling vanaf 2017 zal uitbreiden naar patiënten met minder gevorderde schade. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om op de ingeslagen weg verder te gaan, met het oog op het uiteindelijk behandelen van alle besmette patiënten, want hoe eerder men behandelt, hoe groter de gezondheidswinst.

Dergelijke uitbreiding van de terugbetaling moet wel stapsgewijs gebeuren, om de uitgaven van de ziekteverzekering onder controle te houden.Om een grotere prijskorting te verkrijgen en om de terugbetaling sneller te kunnen uitbreiden zouden ook...

read more

Lees het volledige artikel

Planning van gezondheidszorgpersoneel en gegevens over vroedvrouwen

In 2017 publiceert de Planningscommissie Medisch aanbod een kadaster van de actieve vroedvrouwen en een inschatting van de toekomstige behoeften. Als voorbereiding hierop onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor dit beroep de gegevens over de opleiding en hun huidige werksituatie. De gegevens zijn duidelijk: in 2015 waren er ruim 10.000 vroedvrouwen en ze waren vooral actief in de ziekenhuizen. Er bestaan echter nog heel wat onzekerheden omtrent de toekomstige behoefte aan vroedvrouwen: hoe zal de thuiszorg na een verkort verblijf in de materniteit worden georganiseerd? Zullen er meer zwangerschappen met een verhoogd risico zijn, die door een arts moeten worden opgevolgd? Zullen de gynaecologen-verloskundigen meer taken aan de vroedvrouwen toevertrouwen? Zullen deze laatsten op hun beurt ondersteuning vragen aan andere professionals? Het KCE formuleerde een reeks van algemene aanbevelingen die ook nuttig kunnen zijn voor planningsoefeningen...

read more

Lees het volledige artikel

Welke testen routinematig uitvoeren vóór geplande, niet-cardiothoracale chirurgie?

Vóór een operatie laat men patiënten vaak een batterij van testen ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een electrocardiogram, een röntgenfoto van de borstkas of andere medische beeldvorming. Met deze testen wil men eventuele complicaties voorspellen die zich tijdens of na de operatie (operatierisico) kunnen voordoen. Maar zijn die testen wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nam 15 testen onder de loep en ging na welke (niet) routinematig aanbevolen zijn vóór een niet-dringende operatie (met uitsluiting van transplantatie , hart-, en longchirurgie). Het ontwikkelde ook een app voor smartphone, tablet of PC, die gratis kan worden gedownload via de App store (iOS), Google play (Android) of http://preop.kce.be. read more

Lees het volledige artikel

Hoe kan dagchirurgie in België verder worden uitgebreid?

Dankzij de medische vooruitgang neemt dagchirurgie steeds meer toe. Minister van Volksgezondheid De Block wil er, binnen het kader van de ziekenhuishervorming, ook meer op inzetten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte een staat op van de huidige situatie in België en ging na hoe meer ingrepen kunnen verschuiven van een ‘klassieke’ ziekenhuisopname naar dagchirurgie. Zo kunnen voor een cataractoperatie vandaag de meeste Belgische patiënten dezelfde dag nog naar huis, net zoals in andere landen. Voor andere ingrepen, zoals voor galblaasverwijderingen, is er echter nog ruimte voor verbetering. Ook zijn er nog heel grote verschillen tussen de ziekenhuizen voor veel ingrepen. Het huidige complexe financieringssysteem vormt vandaag veruit de grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van dagchirurgie. Het KCE beveelt daarom één enkel transparant systeem aan, dat dagopname financieel aanmoedigt. read more

Lees het volledige artikel

De financiële compensatie van de slachtoffers van transfusie-ongevallen – een poging om de discriminatie te verminderen

Verschillende honderden mensen, die in de jaren 1980 in België door een bloedtransfusie werden besmet met het hepatitis C-of het HIV-virus, bleven tot op vandaag in de kou staan. De Minister van volksgezondheid vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om voor hen een oplossing uit te werken. Het KCE beveelt aan om het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) de slachtoffers een forfaitaire schadevergoeding te laten uitbetalen. Omdat het gaat om vrij oude feiten, beveelt het KCE ook aan dat deze mensen het oorzakelijk verband tussen de transfusie en de besmetting niet zouden moeten bewijzen. Ze zouden enkel moeten aantonen dat ze in België een bloedtransfusie kregen en dat ze besmet zijn met het virus. De directe slachtoffers zouden dan een bedrag van €20.000 ontvangen, de secundaire slachtoffers  €10.000 of €5.000. Geschat wordt dat voor de uitbetaling van deze vergoedingen een budget van € 67 miljoen nodig is, gespreid...

read more

Lees het volledige artikel

Geplande keizersnede: wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind?

De laatste dertig jaar is het aantal keizersneden overal ter wereld toegenomen. In België is de ingreep goed voor ongeveer 21% van het totale aantal geboorten, maar onder de ziekenhuizen bestaan er belangrijke verschillen (van ongeveer 12 tot 33 % van de bevallingen die zij uitvoeren). Wanneer er bij moeder of kind een medisch probleem is, kan een keizersnede ongetwijfeld (zeer) ernstige gevolgen voorkomen. Maar wat als als de ingreep om niet-medische redenen wordt uitgevoerd, wat steeds meer het geval is ? Wegen de voordelen dan nog op tegen de nadelen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE) maakt de balans op van de gevolgen voor moeder en kind, op korte en op lange termijn.

Doordat talrijke studies tegenstrijdige resultaten opleveren, kunnen voor de gevolgen op lange termijn moeilijk definitieve conclusies worden getrokken. Voor de gevolgen op korte termijn worden de reeds gekende risico’s van...

read more

Lees het volledige artikel

Governancemodellen voor samenwerking tussen ziekenhuizen

In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap bepaalde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block onlangs dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken, om hun taken beter te verdelen en de zorg te coördineren. De huidige wettelijke samenwerkingsvormen en bestuursstructuren volstaan echter niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen: het geïntegreerd zorgsysteem, het gecoördineerd netwerk en het autonoom samenwerkingsinitiatief. In elk van deze drie modellen worden de samenwerkende ziekenhuizen aangestuurd door een overkoepelend beslissingsorgaan, dat, afhankelijk van het gekozen model, een strategische of een meer beperkte beslissingsbevoegdheid heeft. Om een te bruuske breuk met de huidige situatie te vermijden, en om voldoende draagkracht voor de hervorming te genereren, stelt het KCE voor...

read more

Lees het volledige artikel

Welk vaccin om ouderen tegen pneumokokken te beschermen?

Naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. Deze vaccinatie wordt bij ons vrij weinig uitgevoerd, terwijl de aggressiviteit van de pneumokok nochtans niet mag worden onderschat: ze kan zorgen voor long – en hersenvliesontstekingen en bloedvergiftigingen, en ze veroorzaakt het overlijden van meer dan 20% van de ernstig zieke patiënten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen vergeleken de kosten en baten (kosteneffectiviteit) van de twee pneumokkovaccins die in België op de markt zijn, om na te gaan welk vaccinatieschema onze senioren optimaal zou beschermen, daarbij rekening houdend met de huidige budgettaire uitdagingen.

Een vaak voorkomende en ernstige ziekte

De pneumokok (Streptococcus pneumoniae) is een geduchte bacterie die vooral bij zuigelingen en ouderen long – en hersenvliesontstekingen...

read more

Lees het volledige artikel

Nieuwe geneesmiddelen tegen hepatitis C: zeer doeltreffend, maar tegen welke prijs?

De nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn meer doeltreffend en hebben minder nevenwerkingen dan de oude, maar zijn ook zeer duur: ongeveer €40.000 per behandeling. Momenteel wordt deze behandeling enkel terugbetaald voor patiënten met gevorderde leverschade en bij levertransplantatie. De minister van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat ze de terugbetaling vanaf 2017 zal uitbreiden naar patiënten met minder gevorderde schade. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om op de ingeslagen weg verder te gaan, met het oog op het uiteindelijk behandelen van alle besmette patiënten, want hoe eerder men behandelt, hoe groter de gezondheidswinst.

Duitbreiding van de terugbetaling moet wel stapsgewijs gebeuren, om de uitgaven van de ziekteverzekering onder controle te houden.Om een grotere prijskorting te verkrijgen en om de terugbetaling sneller te kunnen uitbreiden zouden ook andere pistes...

read more

Lees het volledige artikel

Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele samenwerking en taakverdeling

In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap bepaalde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block onlangs dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken, om hun taken beter te verdelen en de zorg te coördineren. De huidige wettelijke samenwerkingsvormen en bestuursstructuren volstaan echter niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen: het geïntegreerd zorgsysteem, het gecoördineerd netwerk en het autonoom samenwerkingsinitiatief. In elk van deze drie modellen worden de samenwerkende ziekenhuizen aangestuurd door een overkoepelend beslissingsorgaan, dat, afhankelijk van het gekozen model, een strategische of een meer beperkte beslissingsbevoegdheid heeft. Om een te bruuske breuk met de huidige situatie te vermijden, en om voldoende draagkracht voor de hervorming te genereren, stelt het KCE voor...

read more

Lees het volledige artikel

Nieuwe orale antistollingsmiddelen: zeker duurder, maar daarom niet meer doeltreffend

Antistollingsmiddelen (of anticoagulantia) zijn geneesmiddelen die o.a. worden voorgeschreven aan mensen met voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis, om het risico op een beroerte te verminderen. Sinds een aantal jaren zijn de "nieuwe orale anticoagulantia" of NOACs op de markt. Hun gebruik is handiger dan dat van de klassieke geneesmiddelen, omdat er geen maandelijkse controles van het bloed meer nodig zijn. De andere kant van de medaille is dat hun prijs ook veel hoger is: een jaarlijkse bijkomende kost van bijna 100 miljoen €. Na een kritische analyse oordeelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat hun voordelen niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. Als hun werkzaamheid al hoger ligt dan die van de oudere geneesmiddelen, bedraagt dit verschil niet meer dan een aantal tienden van een procent, op voorwaarde dan nog dat ze correct worden gebruikt.

Er stellen zich inderdaad drie problemen: (1) Sommige...

read more

Lees het volledige artikel

Hoe de zorg voor zwaar gewonde slachtoffers verbeteren?

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te...

read more

Lees het volledige artikel

Keizersnede : wat ouders in spe moeten weten

De laatste dertig jaar is het aantal keizersneden overal ter wereld toegenomen. In België is de ingreep goed voor ongeveer 21% van het totale aantal geboorten, maar onder de ziekenhuizen bestaan er belangrijke verschillen (van ongeveer 12 tot 33 % van de bevallingen die zij uitvoeren). Wanneer er bij moeder of kind een medisch probleem is, kan een keizersnede ongetwijfeld (zeer) ernstige gevolgen voorkomen. Maar wat als als de ingreep om niet-medische redenen wordt uitgevoerd, wat steeds meer het geval is ? Wegen de voordelen dan nog op tegen de nadelen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE) maakt de balans op van de gevolgen voor moeder en kind, op korte en op lange termijn.

Doordat talrijke studies tegenstrijdige resultaten opleveren, kunnen voor de gevolgen op lange termijn moeilijk definitieve conclusies worden getrokken. Voor de gevolgen op korte termijn worden de reeds gekende risico’s van...

read more

Lees het volledige artikel

Online enquête over (on)gepaste zorg bij het levenseinde

Het is algemeen geweten: mensen in de westerse wereld leven steeds langer. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan een kwaliteitsvolle medische zorg. Maar is de zorg bij het levenseinde wel de zorg die we verwachten? Draagt ze bij tot een verbetering van de levenskwaliteit? Komen we wel toe aan een adequate palliatieve zorg? 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil graag de mening kennen van de Belgen over zorg in de laatste levensfase, om te weten te komen wat wordt beschouwd als  (on)geschikte zorg, welke factoren leiden tot deze zorgverlening en hoe ongeschikte zorg kan worden vermeden.

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de UCL organiseert het hierover een nationale enquête. Ze is bedoeld voor iedereen: patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen), vrijwilligers en burgers in het algemeen.
Link naar de enquête:  read more

Lees het volledige artikel

In blijde verwachting van een kadaster van vroedvrouwen : ondertussen een stand van zaken van het beroep vandaag

In 2017 publiceert de Planningscommissie Medisch aanbod een kadaster van de actieve vroedvrouwen en een inschatting van de toekomstige behoeften. Als voorbereiding hierop onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor dit beroep de gegevens over de opleiding en hun huidige werksituatie. De gegevens zijn duidelijk: in 2015 waren er ruim 10.000 vroedvrouwen en ze waren vooral actief in de ziekenhuizen. Er bestaan echter nog heel wat onzekerheden omtrent de toekomstige behoefte aan vroedvrouwen: hoe zal de thuiszorg na een verkort verblijf in de materniteit worden georganiseerd? Zullen er meer zwangerschappen met een verhoogd risico zijn, die door een arts moeten worden opgevolgd? Zullen de gynaecologen-verloskundigen meer taken aan de vroedvrouwen toevertrouwen? Zullen deze laatsten op hun beurt ondersteuning vragen aan andere professionals? Het KCE formuleerde een reeks van algemene aanbevelingen die ook nuttig kunnen zijn voor planningsoefeningen...

read more

Lees het volledige artikel

Welke testen worden best (niet) uitgevoerd vóór een operatie?

Vóór een operatie laat men patiënten vaak een batterij van testen ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een electrocardiogram, een röntgenfoto van de borstkas of andere medische beeldvorming. Met deze testen wil men eventuele complicaties voorspellen die zich tijdens of na de operatie (operatierisico) kunnen voordoen. Maar zijn die testen wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nam 15 testen onder de loep en ging na welke (niet) routinematig aanbevolen zijn vóór een niet-dringende operatie (met uitsluiting van transplantatie , hart-, en longchirurgie). Het ontwikkelde ook een app voor smartphone, tablet of PC, die gratis kan worden gedownload via de App store (iOS), Google play (Android) of http://preop.kce.be.

read more

Lees het volledige artikel

Verdere uitbreiding van dagchirurgie is mogelijk, mits financiële aanmoediging van de ziekenhuizen en een goed opvangnet thuis

Dankzij de medische vooruitgang neemt dagchirurgie steeds meer toe. Minister van Volksgezondheid De Block wil er, binnen het kader van de ziekenhuishervorming, ook meer op inzetten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte een staat op van de huidige situatie in België en ging na hoe meer ingrepen kunnen verschuiven van een ‘klassieke’ ziekenhuisopname naar dagchirurgie. Zo kunnen voor een cataractoperatie vandaag de meeste Belgische patiënten dezelfde dag nog naar huis, net zoals in andere landen. Voor andere ingrepen, zoals voor galblaasverwijderingen, is er echter nog ruimte voor verbetering. Ook zijn er nog heel grote verschillen tussen de ziekenhuizen voor veel ingrepen. Het huidige complexe financieringssysteem vormt vandaag veruit de grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van dagchirurgie. Het KCE beveelt daarom één enkel transparant systeem aan, dat dagopname financieel...

read more

Lees het volledige artikel

Oprichting Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken.

Lees het volledige artikel

‘High Impact Bond valpreventie is haalbaar’

Uit onderzoek van Vilans blijkt dat een HIB Valpreventie Ouderen in theorie een goed idee is, maar lastig kan worden uitgevoerd.

Lees het volledige artikel

Groningen werkt samen voor duurzame ouderenzorg

Zorgaanbieders, de overheid en Menzis werken samen om goede ouderenzorg in de toekomst te verzekeren.

Lees het volledige artikel

GGZ Oost Brabant wil Expertisecentrum Depressie Jeugd oprichten

De ggz-organisatie wil de zorg voor depressieve en suïcidale jongeren in Oost-Brabant verbeteren.

Lees het volledige artikel

Pagina's